вторник, 15 февруари 2011 г.

Logon Screen 2.42 Portable
Logon Screen 2.42 Portable | 6.97 Mb
"logon screen" is a small and simple program that will help you change the background of Windows 7, the logon screen with the click of a button.


"Екрана за влизане" е малка и проста програма, която ще ви помогне да се промени на фона на Windows 7, за влизане на екрана с натискане на един бутон.

Download:
http://hotfile.com/dl/103817966/fe11d3d/LogonScreen.rar.html
http://shareflare.net/download/54236.5f17c0159c16fe796b1eb9972a8a/LogonScreen.rar.html
http://www.filesonic.com/file/80473024/LogonScreen.rar

FolderFon 4.0 Portable | 9.31 Mb

FolderFon 4.0 Portable
FolderFon 4.0 Portable | 9.31 Mb

FolderFon allows you to configure the internal visual design folders operating systems from Windows 98 to Windows 7, respectively. Thus, the standard white background can be changed to a more beautiful and appropriate content, selecting a suitable color from the palette. Also in the background you can use JPG, BMP or GIF image, selecting one of the members of the distribution of textures, or adding your own graphics file. In fact, we set the wallpaper, but not for the desktop, and for a single folder or group of folders.


FolderFon ви позволява да конфигурирате вътрешния визуален дизайн папки операционни системи от Windows 98 до Windows 7, съответно. По този начин, се прилагат стандартните бял фон може да се променя към по-красиво и подходящо съдържание, избирането на подходящ цвят от палитрата. Също така във фонов режим можете да използвате JPG, BMP или GIF изображение, изберете един от членовете на разпределението на текстури, или добавяне на ваши собствени графики файл. Всъщност, ние си поставяме за тапети, но не и за десктоп и за една папка или група от папки.

Download links:

Letitbit
or
Vip-file

сряда, 3 ноември 2010 г.

Comodo System Cleaner 3.0.167886.37 ML + Portable | 9.04/10.16 Mb

Comodo System Cleaner 3.0.167886.37 ML + Portable

Comodo System Cleaner 3.0.167886.37 ML + Portable | 9.04/10.16 Mb


Comodo System Cleaner is a powerful suite of utilities and tools that allows you to make your Windows XP or Vista computer faster, more efficient and more secure. Take control by customizing virtually every aspect of Windows XP or Vista behavior with just a few mouse clicks. Optimize system performance, disk space and overall stability with built in Registry Cleaner and Disk Cleaner tools. Gain complete visibility and control over your computer's hardware, software, processes and performance with powerful diagnostics tools. Ensure complete on-line and off-line privacy by clearing the history, cache and temp files of Internet browsers, Instant Messengers and Windows applications. 100% Safe Cleaning - Unique 'Registry Protection' and 'Safe Delete' features automatically roll back your system if important files were deleted in error.

Comodo System Cleaner is a free of charge tool that enables you to clean your system and optimize system performance. It is also a very useful Registry cleaner.
Comodo System Cleaner е мощен пакет от помощни програми и инструменти, която ви позволява да направите вашия Windows XP или Vista компютър по-бързо, по-ефективни и по-сигурен. Поемете контрола, като персонализирате почти всеки аспект на Windows XP или Vista поведение само с няколко щраквания на мишката.Оптимизиране на производителността на системата, дисковото пространство и общата стабилност с вграден Registry Cleaner и Disk Cleaner инструменти.Усилване пълна видимост и контрол върху хардуера, софтуера, процеси и резултати с мощни инструменти за диагностика. Гарантиране на пълно он-лайн и офлайн личния живот, като изчистите историята, кеша и файлове темп на интернет браузъри, мигновени посланици и Windows приложения. 100% сигурна за почистване - Уникални "секретариата защита" и функции "Безопасно изтриване" автоматично победим вашата система, ако важни файлове са изтрити по погрешка.
Comodo System Cleaner е безплатен инструмент, който ви дава възможност да почистите системата си и да оптимизира производителността на системата. Също така е много полезен Registry Cleaner.DownLoad
Comodo System Cleaner 3.0.167886.37
Letitbit

Comodo System Cleaner 3.0.167886.37 Portable
Letitbit

PhonerLite 1.81 ML + Portable | 3.59/5.04 Mb

PhonerLite 1.81 ML + Portable


PhonerLite 1.81 ML + Portable | 3.59/5.04 Mb


This application helps you make Internet calls fast and easy.
PhonerLite was designed to let your computer use the new Internet telephony technology (VoIP, Voice over IP). PhonerLite is a clearly arranged and easy to use application for Windows.

PhonerLite supports several SIP profiles, each configurable independently. In the same way the integrated phone book and call log are easy to use. 


Това приложение ви помага да се направи интернет разговори бързо и лесно.PhonerLite имаше за цел да позволи на компютъра използват новите технологии интернет телефония (VoIP, глас по IP). PhonerLite е добре подредени и лесно за използване приложение за Windows.
PhonerLite поддържа няколко SIP профили, всеки конфигурира самостоятелно. По същия начин на интегрираната телефонен указател и влезте повикване, са лесни за употреба.DownLoad
PhonerLite 1.81
Letitbit

PhonerLite 1.81 Portable
Letitbit

Red Giant ToonIt 2.1 | 31.7 MB

Red Giant ToonIt 2.1

Red Giant ToonIt 2.1 | 31.7 MB

Give video footage that sought-after cartoon look easily and quickly with unique algorithms to transform your image into beautiful cartoon shading and lines. Its five plug-ins free you from time-consuming techniques like rotoscoping and hand painting, and give precise control over styles, shading and outlines. Version 2 adds the Heat Vision plug-in (mimicking the look of the Predator movies), 14 new styles, new presets, and faster output. 


Дайте видео кадри, че търсените карикатура изглежда лесно и бързо с уникални алгоритми, за да превърне вашия образ в красиви карикатура оцветяване и линии.Петте плъгини ви освободи от времето техники, които консумират като rotoscoping и ръчно боядисване, и да даде точен контрол над стилове, оцветяване и очертания. Версия 2 добавя Хийт Vision Plug-in (имитира външния вид на филми Predator), 14 нови стилове, нови настройки, и по-бързо изход.


Home Page - http://www.redgiantsoftware.com

Download

Letitbit
or
Vip-file